Levering

 Levering en uitvoering

 

1. Het bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal het bedrijf het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal het bedrijf zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn in dat geval voor rekening van het bedrijf.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij het bedrijf tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan het bedrijf bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De op de website en in de correspondentie genoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Het bedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

 

De op de website en in de correspondentie genoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Nekmar is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
Aan postbussen kan niet geleverd worden. Het fysiek afhalen of retourneren van het product op het adres van het bedrijf is alleen mogelijk op afspraak.

 

Alle prijzen zijn inclusief BTW.

 

Pakket gewicht Prijs
0 – 1.5 kg 3.99 €
1.6 kg – 6 kg 6.99 €
6.1 kg – 24 kg 8.99 €
24.1 kg – 40 kg 6.99 €
40.1 kg + Free