Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

Varstvo osebnih podatkov in zasebnost obiskovalcev spletne strani https://nekmar.eu/si/ tj. kupcev, poslovnih partnerjev in drugih strank (v nadaljevanju tudi: posamezniki) je za ponudnika Posredništvo pri prodaji hrane za živali, Alen Pečnik s.p. (v nadaljevanju tudi: upravljavec) velikega pomena, zato želimo navedene posameznike seznaniti z našo politiko varstva osebnih podatkov in njihovimi pravicami, ki izhajajo iz Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in veljavnih nacionalnih predpisov na področju varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju oboje skupaj tudi: GDPR).

 

Namen te seznanitve je posameznike seznaniti z nameni in podlagami za obdelavo njihovih osebnih podatkov in jih poučiti glede njihovih pravic v zvezi s tem.

 

Upravljavec osebnih podatkov posameznikov, ki se obdelujejo v skladu z določbami GDPR je samostojni podjetnik z nazivom Posredništvo pri prodaji hrane za živali, Alen Pečnik s.p., Dečkova cesta 50, 3000 Celje, matična številka: 8679452000.

 

Vse informacije v zvezi z osebnimi podatki lahko posamezniki zahtevajo preko elektronskega naslova: slovenija@nekmar.eu oz. preko telefonske številke: +386 (0)41799470.

 

Upravljavec bo obdeloval osebne podatke posameznikov izključno in samo v obsegu, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje zagotavljanje storitev in izpolnjevanje  pravic in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenih in drugih razmerij s posamezniki.

 

Upravljavec se zavezuje, da bodo osebni podatki posameznikov v skladu z GDPR in ustrezno hranjeni in zaščiteni pred vsako izgubo, uničenjem, ponarejanjem, neupravičeno uporabo in neupravičenim dostopom ali odkritjem s strani oseb, ki do tega niso upravičene.

 

Osebni podatki posameznikov bodo obdelani izključno za namene, za katere jih je upravljavec pridobil oz. za katere so jih posamezniki slednjemu posredovali in so določeni v GDPR. V kolikor bo upravljavec želel že pridobljene osebne podatke uporabiti za drug namen, bo o tem posameznike predhodno obvestil in jih v primeru potrebe zaprosil za privolitev oz. soglasje za obdelavo.

 

Osebni podatki posameznikov bodo v skladu z namenom obdelave posredovani samo s strani upravljavca pooblaščenim osebam in ne bodo posredovani tretjim osebam oz. v tretje države. Navedeno ne velja, v kolikor posredovanje osebnih podatkov posameznikov zahtevajo uradni organi ali sodišča na podlagi zakona.

 

Upravljavec bo osebne podatke posameznikov hranil pet (5) let od njihove prve obdelave, kar po mnenju upravljavca predstava najkrajše možno obdobje za izpolnitev interesa za katerega so bili osebni podatki posameznikov obdelani. Upravljavec se zavezuje osebne podatke posameznikov redno preverjati z namenom, da popravi netočne podatke oz. zagotovi izbris takšnih podatkov.

 

Posamezniki, katerih osebne podatke obdeluje upravljavec, imajo na podlagi GDPR, poleg pravice do preklica privolitve oz. soglasja za obdelavo osebnih podatkov, v kolikor so takšno privolitev dali, tudi naslednje pravice:

  • Pravica do dostopa do podatkov, predstavlja pravico posameznika da od upravljavca dobi potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in informacije glede njihove obdelave, ki so določene v GDPR.
  • Pravica do popravka, predstavlja pravico posameznika, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim.
  • Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«), predstavlja pravico posameznika, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, ko za to obstajajo razlogi v skladu z GDPR.
  • Pravica do omejitve obdelave, predstavlja pravico posameznika, da upravljavec omeji obdelavo, kadar gre za enega od primerov določenih v GDPR.
  • Pravica do prenosljivosti podatkov, predstavlja pravico posameznika, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral.
  • Pravica do ugovora, predstavlja pravico posameznika, da na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim v skladu z GDPR. Ugovor posameznik vloži pri upravljavcu na kontaktnem e-naslovu slovenija@nekmar.eu.
  • Pravica do pritožbe, predstavlja pravico posameznika, da vloži pritožbo pri nadzornem organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši GDPR. Nadzorni organ v Republiki Sloveniji je Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, telefonska številka: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošti naslov: ip@ip-rs.si.