GDPR

GDPR

 

Ochrana osobných údajov

I. Právny základ spracovania osobných údajov
Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je súhlas s týmto správcom v zmysle článku 6 ods. 6 odst. 1 písm. a) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len “nariadenie”).

 

II. Totožnosť a kontaktné údaje správcu
Správca vašich osobných údajov je spoločnosť CAYOS s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 2, 97405 Banská Bystrica, IČO: 53 006 151, zapísané v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka 38577/S len “správca”).
Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:
adresa pre doručovanie CAYOS s.r.o., Kalinčiakova 2, 97405 Banská Bystrica
Správca nemenoval poverenie na ochranu osobných údajov.

 

III. Účel spracovania osobných údajov
• Účel spracovania vašich osobných údajov je zasielanie marketingových správ správcom vašej osobe.
• Za účelom vykonania platby (poskytneme osobné údaje poskytovateľovi služieb ohľadom spracovania platby).
• Na účely doručenia tovaru zmluvnými dopravcami predáme vaše osobné údaje spoločnosti GLS.
• Za účelom vykonávania zákazníckych súťaží.

 

IV. Doba uloženia osobných údajov
• Doba, počas ktorej budú vaše osobné údaje uložené správcom, je do odvolania vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).
• Vaše osobné údaje budú spracované počas obdobia trvania účinku práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a po dobu potrebnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi na obdobie 15 rokov.

 

V. Ďalší príjemcovia osobných údajov
• Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú osoby a spoločnosť zabezpečujúca marketingové služby pre správcu (spoločnosť CAYOS s.r.o.).
• Google Analytics – služba, ktorá umožňuje analýzu nášho e-shopu. Je od spoločnosti Google Inc. (“Google”). Informácie vygenerované pri využívaní nášho webu sú prenášané na servery spoločnosti Google, kde sú následne uložené. Spoločnosť Google tieto informácie využíva na analýzu používateľského správania na našom webe a následne poskytuje túto analýzu.
• Adwords – táto služba je marketingovým nástrojom, ktorý nám umožňuje ponúknuť naše služby novým alebo existujúcim zákazníkom. Poskytuje je spoločnosť Google. Aby služby fungovali správne, používajú cookies.
• Ak využívate náš e-shop, zhromažďujeme štatistické údaje o vašej činnosti, ktoré ďalej využívame na zlepšenie našich služieb.

 

VI. Práva subjektu údajov
Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požiadať správcu o prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo na výhradu proti spracovaniu vašich osobných údajov a právo na prenos vašich osobných údajov.
Ak by ste sa domnievali, že spracovaním vašich osobných údajov došlo k porušeniu alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
Nemáte povinnosť poskytovať osobné údaje. Poskytnutie vašich osobných údajov nie je zákonným ani zmluvným požiadavkami ani nie je požiadavkami, ktorý je nutný k uzavretiu zmluvy.
V prípade, že kupujúci usúdi, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie svojich osobných údajov, ktoré sú v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracovania, môže:
požadovať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
požadovať, aby predajca alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najme sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je kupujúci podľa predchádzajúceho vyhlásenia oprávnený, predávajúci alebo spracovateľ odstráni bezprostredne závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci nebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je narušené oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podaním na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.

V Banskej Bystrici dňa 01.01. 2021